Inloggen

Privacy Statement

Algemeen

Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Pietersberg. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van dienstverlening aan klanten op het gebied van projectmatige herstructurering van bedrijven of organisaties.

Stolwijk Pietersberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stolwijk Pietersberg

Terborgseweg 25b

7001 GM DOETINCHEM
0314 369116

info@stolwijkpietersberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk Pietersberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletter(s)
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Functie
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële situatie van de opdrachtgever
 • Salarisgegevens werknemers opdrachtgever

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stolwijk Pietersberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De overeengekomen dienstverlening in het kader van de herstructurering van bedrijven of organisaties te kunnen uitvoeren

De grondslag voor deze verwerking is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolwijk Pietersberg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stolwijk Pietersberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Stolwijk Pietersberg uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Stolwijk Pietersberg slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stolwijk Pietersberg maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u het recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Stolwijk Pietersberg worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.

Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie of verwijdering

U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.

Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Pietersberg en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat bij ons een verzoek kunt doen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stolwijk Pietersberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in verband met de administratieve bewaarplicht in de meeste gevallen een bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolwijk Pietersberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@stolwijkpietersberg.nl.

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stolwijk Pietersberg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.